Krav vid om- eller tillbyggnad av vind för lägenheter i
Brf. Sturegården

 
  • Bygglov/bygganmälan. För inredning av vind krävs både bygglov och bygganmälan. Ansökan skall lämnas in och bekostas av bostadsrättshavaren.
  • Innan byggstart måste anmälan göras till styrelsen för godkännande av om- eller tillbyggnad. I den ska förutom kopia på bygglov/bygganmälan även finnas med en beskrivning av vilka förändringar som skall göras samt en planritning. Samtliga kostnader kopplat till om- eller tillbyggnad samt efterföljande brandbesiktning skall bekostas av bostadsrättshavaren.
  • Utförandet av vindsinredningen måste följa de brandtekniska kraven (se bilaga; Brandtekniska förutsättningar som skall uppfyllas då vind inreds, upprättat 2001-11-20) samt kravet på isoleringstjocklek (se bilaga; Takisolering och Takfot. ). Bostadsrättshavaren måste även tillse att god ventilation installeras. Vid installation av takfönster skall modell Velux GGL användas (se bilaga; Takfönster. ).
  • När om- eller tillbyggnaden är godkänd av styrelsen skall ett avtal skrivas mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen enligt upprättad mall, som kan rekvireras från styrelsen.
  • Efter färdigställande skall bostadsrättshavaren inkomma med en kopia på intyg till styrelsen av genomförd besiktning. Intyget måste vara utfärdat av besiktningsman som är utbildad brandingenjör.
  • Besiktningsintyget ska protokollföras på styrelsesammanträde. Efter att avtalet är påskrivet och styrelsen protokollfört besiktningsintyget övergår ägandet och ansvaret för underhåll enligt reglering i bostadsrättslag och stadgar.

Brandtekniska krav
Takisolering
Takfot
Takfönster
Kallvind


2005-09-23

Styrelsen Brf. Sturegården